1-100ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เอาไว้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของลูกน้อย

1-100 ภาษาอังกฤษ

1-100 ภาษาอังกฤษ ตัวเลขภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านช่วยให้อ่านง่ายมากขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่บ้านที่ไหนลูกกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้สามารถสอนลูกน้อยให้นับ เลข1-100ภาษาอังกฤษ ได้ง่ายๆ ฝึกได้ไม่ยาก หรือแม้แต่ในวัยเรียน หรือวัยทำงานบางครั้งเราก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษแทนตัวเลขอาราบิกในการสื่อสาร หรือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบอกเวลา การเขียนอีเมลล์ หรีอการสื่อสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแทนตัวเลข หลายๆท่านยังสะกดคำในภาษาอังกฤษผิดอยู่ ดังนั้นวันนี้เราจะมา นับ1-100ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน ฝึกเขียนและฝึกออกเสียงกันง่ายๆได้ไม่ยาก ไปดูกันเลย !!

1ถึง100ภาษาอังกฤษ นำไปใช้อะไรได้บ้าง ?

การเรียนรู้และทำความรู้จำเกี่ยวกับตัวเลข 1ถึง100ภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางภาษา การนับ และการทำคำนวณของเด็กในช่วงเรียนระดับเริ่มต้น เพราะการเรียนรู้เลขเหล่านี้จะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับ เปรียบเทียบ และการจัดกลุ่มได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเราใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการนับสิ่งต่างๆ รวมไปถึงจำนวนเงิน หรือการนับอายุ สามารถเสริมสร้างทักษะในหลายๆด้านให้แก่เด็กได้อย่างดี รวมถึงพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย

1-100 ภาษาอังกฤษ

1-10 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 1 ภาษาอังกฤษ one คำอ่านภาษาไทย วัน ภาษาไทย หนึ่ง
ตัวเลข 2 ภาษาอังกฤษ two คำอ่านภาษาไทย ทู ภาษาไทย สอง
ตัวเลข 3 ภาษาอังกฤษ three คำอ่านภาษาไทย ธรี ภาษาไทย สาม
ตัวเลข 4 ภาษาอังกฤษ four คำอ่านภาษาไทย โฟ ภาษาไทย สี่
ตัวเลข 5 ภาษาอังกฤษ five คำอ่านภาษาไทย ไฟฟว ภาษาไทย ห้า
ตัวเลข 6 ภาษาอังกฤษ six คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ ภาษาไทย หก
ตัวเลข 7 ภาษาอังกฤษ seven คำอ่านภาษาไทย เซฟเวิน ภาษาไทย เจ็ด
ตัวเลข 8 ภาษาอังกฤษ eight คำอ่านภาษาไทย เอท ภาษาไทย แปด
ตัวเลข 9 ภาษาอังกฤษ nine คำอ่านภาษาไทย ไนน์ ภาษาไทย เก้า
ตัวเลข 10 ภาษาอังกฤษ ten คำอ่านภาษาไทย เทน ภาษาไทย สิบ

11-20 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 11 ภาษาอังกฤษ eleven คำอ่านภาษาไทย อีเลฟเวิน ภาษาไทย สิบเอ็ด
ตัวเลข 12 ภาษาอังกฤษ twelve คำอ่านภาษาไทย ทเวลฟว ภาษาไทย สิบสอง
ตัวเลข 13 ภาษาอังกฤษ thirteen คำอ่านภาษาไทย เธอทีน ภาษาไทย สิบสาม
ตัวเลข 14 ภาษาอังกฤษ fourteen คำอ่านภาษาไทย โฟทีน ภาษาไทย สิบสี่
ตัวเลข 15 ภาษาอังกฤษ fifteen คำอ่านภาษาไทย ฟิฟทีน ภาษาไทย สิบห้า
ตัวเลข 16 ภาษาอังกฤษ sixteen คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ทีน ภาษาไทย สิบหก
ตัวเลข 17 ภาษาอังกฤษ seventeen คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินทีน ภาษาไทย สิบเจ็ด
ตัวเลข 18 ภาษาอังกฤษ eighteen คำอ่านภาษาไทย เอททีน ภาษาไทย สิบแปด
ตัวเลข 19 ภาษาอังกฤษ nineteen คำอ่านภาษาไทย ไนนทีน ภาษาไทย สิบเก้า
ตัวเลข 20 ภาษาอังกฤษ twenty คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ภาษาไทย ยี่สิบ

21-30 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 21 ภาษาอังกฤษ twenty one คำอ่านภาษาไทย ทเวนที วัน ภาษาไทย ยี่สิบเอ็ด
ตัวเลข 22 ภาษาอังกฤษ twenty two คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ทู ภาษาไทย ยี่สิบสอง
ตัวเลข 23 ภาษาอังกฤษ twenty three คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ธรี ภาษาไทย ยี่สิบสาม
ตัวเลข 24 ภาษาอังกฤษ twenty four คำอ่านภาษาไทย ทเวนที โฟ ภาษาไทย ยี่สิบสี่
ตัวเลข 25 ภาษาอังกฤษ twenty five คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ไฟฟว ภาษาไทย ยี่สิบห้า
ตัวเลข 26 ภาษาอังกฤษ twenty six คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ซิคซ์ ภาษาไทย ยี่สิบหก
ตัวเลข 27 ภาษาอังกฤษ twenty seven คำอ่านภาษาไทย ทเวนที เซฟเวิน ภาษาไทย ยี่สิบเจ็ด
ตัวเลข 28 ภาษาอังกฤษ twenty eight คำอ่านภาษาไทย ทเวนที เอท ภาษาไทย ยี่สิบแปด
ตัวเลข 29 ภาษาอังกฤษ twenty nine คำอ่านภาษาไทย ทเวนที ไนน์ ภาษาไทย ยี่สิบเก้า
ตัวเลข 30 ภาษาอังกฤษ thirty คำอ่านภาษาไทย เธอที ภาษาไทย สามสิบ

31-40 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 31 ภาษาอังกฤษ thirty one คำอ่านภาษาไทย เธอที วัน ภาษาไทย สามสิบเอ็ด
ตัวเลข 32 ภาษาอังกฤษ thirty two คำอ่านภาษาไทย เธอที ทู ภาษาไทย สามสิบสอง
ตัวเลข 33 ภาษาอังกฤษ thirty three คำอ่านภาษาไทย เธอที ธรี ภาษาไทย สามสิบสาม
ตัวเลข 34 ภาษาอังกฤษ thirty four คำอ่านภาษาไทย เธอที โฟ ภาษาไทย สามสิบสี่
ตัวเลข 35 ภาษาอังกฤษ thirty five คำอ่านภาษาไทย เธอที ไฟฟว ภาษาไทย สามสิบห้า
ตัวเลข 36 ภาษาอังกฤษ thirty six คำอ่านภาษาไทย เธอที ซิคซ์ ภาษาไทย สามสิบหก
ตัวเลข 37 ภาษาอังกฤษ thirty seven คำอ่านภาษาไทย เธอที เซฟเวิน ภาษาไทย สามสิบเจ็ด
ตัวเลข 38 ภาษาอังกฤษ thirty eight คำอ่านภาษาไทย เธอที เอท ภาษาไทย สามสิบแปด
ตัวเลข 39 ภาษาอังกฤษ thirty nine คำอ่านภาษาไทย เธอที ไนน์ ภาษาไทย สามสิบเก้า
ตัวเลข 40 ภาษาอังกฤษ forty คำอ่านภาษาไทย โฟที ภาษาไทย สี่สิบ

41-50 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 41 ภาษาอังกฤษ forty one คำอ่านภาษาไทยโฟที วัน ภาษาไทย สี่สิบเอ็ด
ตัวเลข 42 ภาษาอังกฤษ forty two คำอ่านภาษาไทย โฟที ทู ภาษาไทย สี่สิบสอง
ตัวเลข 43 ภาษาอังกฤษ forty three คำอ่านภาษาไทย โฟที ธรี ภาษาไทย สี่สิบสาม
ตัวเลข 44 ภาษาอังกฤษ forty four คำอ่านภาษาไทย โฟที โฟ ภาษาไทย สี่สิบสี่
ตัวเลข 45 ภาษาอังกฤษ forty five คำอ่านภาษาไทย โฟที ไฟฟว ภาษาไทย สี่สิบห้า
ตัวเลข 46 ภาษาอังกฤษ forty six คำอ่านภาษาไทย โฟที ซิคซ์ ภาษาไทย สี่สิบหก
ตัวเลข 47 ภาษาอังกฤษ forty seven คำอ่านภาษาไทย โฟที เซฟเวิน ภาษาไทย สี่สิบเจ็ด
ตัวเลข 48 ภาษาอังกฤษ forty eight คำอ่านภาษาไทย โฟที เอท ภาษาไทย สี่สิบแปด
ตัวเลข 49 ภาษาอังกฤษ forty nine คำอ่านภาษาไทย โฟที ไนน์ ภาษาไทย สี่สิบเก้า
ตัวเลข 50 ภาษาอังกฤษ fifty คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ภาษาไทย ห้าสิบ

51-60 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 51 ภาษาอังกฤษ fifty one คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที วัน ภาษาไทย ห้าสิบเอ็ด
ตัวเลข 52 ภาษาอังกฤษ fifty two คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ทู ภาษาไทย ห้าสิบสอง
ตัวเลข 53 ภาษาอังกฤษ fifty three คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ธรี ภาษาไทย ห้าสิบสาม
ตัวเลข 54 ภาษาอังกฤษ fifty four คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที โฟ ภาษาไทย ห้าสิบสี่
ตัวเลข 55 ภาษาอังกฤษ fifty five คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ไฟฟว ภาษาไทย ห้าสิบห้า
ตัวเลข 56 ภาษาอังกฤษ fifty six คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ซิคซ์ ภาษาไทย ห้าสิบหก
ตัวเลข 57 ภาษาอังกฤษ fifty seven คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที เซฟเวิน ภาษาไทย ห้าสิบเจ็ด
ตัวเลข 58 ภาษาอังกฤษ fifty eight คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที เอท ภาษาไทย ห้าสิบแปด
ตัวเลข 59 ภาษาอังกฤษ fifty nine คำอ่านภาษาไทย ฟิฟที ไนน์ ภาษาไทย ห้าสิบเก้า
ตัวเลข 60 ภาษาอังกฤษ sixty คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ภาษาไทย หกสิบ

ลำดับ61-70 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 61 ภาษาอังกฤษ sixty one คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที วัน ภาษาไทย หกสิบเอ็ด
ตัวเลข 62 ภาษาอังกฤษ sixty two คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ทู ภาษาไทย หกสิบสอง
ตัวเลข 63 ภาษาอังกฤษ sixty three คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ธรี ภาษาไทย หกสิบสาม
ตัวเลข 64 ภาษาอังกฤษ sixty four คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที โฟ ภาษาไทย หกสิบสี่
ตัวเลข 65 ภาษาอังกฤษ sixty five คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ไฟฟว ภาษาไทย หกสิบห้า
ตัวเลข 66 ภาษาอังกฤษ sixty six คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ซิคซ์ ภาษาไทย หกสิบหก
ตัวเลข 67 ภาษาอังกฤษ sixty seven คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที เซฟเวิน ภาษาไทย หกสิบเจ็ด
ตัวเลข 68 ภาษาอังกฤษ sixty eight คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที เอท ภาษาไทย หกสิบแปด
ตัวเลข 69 ภาษาอังกฤษ sixty nine คำอ่านภาษาไทย ซิคซ์ที ไนน์ ภาษาไทย หกสิบเก้า

71-80 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 71 ภาษาอังกฤษ seventy one คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที วัน ภาษาไทย เจ็ดสิบเอ็ด
ตัวเลข 72 ภาษาอังกฤษ seventy two คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที ทู ภาษาไทย เจ็ดสิบสอง
ตัวเลข 73 ภาษาอังกฤษ seventy three คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที ธรี ภาษาไทย เจ็ดสิบสาม
ตัวเลข 74 ภาษาอังกฤษ seventy four คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที โฟ ภาษาไทย เจ็ดสิบสี่
ตัวเลข 75 ภาษาอังกฤษ seventy five คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที ไฟฟว ภาษาไทย เจ็ดสิบห้า
ตัวเลข 76 ภาษาอังกฤษ seventy six คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที ซิคซ์ ภาษาไทย เจ็ดสิบหก
ตัวเลข 77 ภาษาอังกฤษ seventy seven คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที เซฟเวิน ภาษาไทย เจ็ดสิบเจ็ด
ตัวเลข 78 ภาษาอังกฤษ seventy eight คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที เอท ภาษาไทย เจ็ดสิบแปด
ตัวเลข 79 ภาษาอังกฤษ seventy nine คำอ่านภาษาไทย เซฟเวินที ไนน์ ภาษาไทย เจ็ดสิบเก้า
ตัวเลข 80 ภาษาอังกฤษ eighty คำอ่านภาษาไทย เอที ภาษาไทย แปดสิบ

81-90 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 81 ภาษาอังกฤษ eighty one คำอ่านภาษาไทย เอที วัน ภาษาไทย แปดสิบเอ็ด
ตัวเลข 82 ภาษาอังกฤษ eighty two คำอ่านภาษาไทย เอที ทู ภาษาไทย แปดสิบสอง
ตัวเลข 83 ภาษาอังกฤษ eighty three คำอ่านภาษาไทย เอที ธรี ภาษาไทย แปดสิบสาม
ตัวเลข 84 ภาษาอังกฤษ eighty four คำอ่านภาษาไทย เอที โฟ ภาษาไทย แปดสิบสี่
ตัวเลข 85 ภาษาอังกฤษ eighty five คำอ่านภาษาไทย เอที ไฟฟว ภาษาไทย แปดสิบห้า
ตัวเลข 86 ภาษาอังกฤษ eighty six คำอ่านภาษาไทย เอที ซิคซ์ ภาษาไทย แปดสิบหก
ตัวเลข 87 ภาษาอังกฤษ eighty seven คำอ่านภาษาไทย เอที เซฟเวิน ภาษาไทย แปดสิบเจ็ด
ตัวเลข 88 ภาษาอังกฤษ eighty eight คำอ่านภาษาไทย เอที เอท ภาษาไทย แปดสิบแปด
ตัวเลข 89 ภาษาอังกฤษ eighty nine คำอ่านภาษาไทย เอที ไนน์ ภาษาไทย แปดสิบเก้า
ตัวเลข 90 ภาษาอังกฤษ ninety คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ภาษาไทย เก้าสิบ

91-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

ตัวเลข 91 ภาษาอังกฤษ ninety one คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที วัน ภาษาไทย เก้าสิบเอ็ด
ตัวเลข 92 ภาษาอังกฤษ ninety two คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ทู ภาษาไทย เก้าสิบสอง
ตัวเลข 93 ภาษาอังกฤษ ninety three คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ธรี ภาษาไทย เก้าสิบสาม
ตัวเลข 94 ภาษาอังกฤษ ninety four คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที โฟ ภาษาไทย เก้าสิบสี่
ตัวเลข 95 ภาษาอังกฤษ ninety five คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ไฟฟว ภาษาไทย เก้าสิบห้า
ตัวเลข 96 ภาษาอังกฤษ ninety six คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ซิคซ์ ภาษาไทย เก้าสิบหก
ตัวเลข 97 ภาษาอังกฤษ ninety seven คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที เซฟเวิน ภาษาไทย เก้าสิบเจ็ด
ตัวเลข 98 ภาษาอังกฤษ ninety eight คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที เอท ภาษาไทย เก้าสิบแปด
ตัวเลข 99 ภาษาอังกฤษ ninety nine คำอ่านภาษาไทย ไนน์ที ไนน์ ภาษาไทย เก้าสิบเก้า
ตัวเลข 100 ภาษาอังกฤษ one hundred คำอ่านภาษาไทย วัน ฮันเดรด ภาษาไทย หนึ่งร้อย

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ : คลิก !!

หากท่านกำลังมองหาแคปชั่นที่ใช้อวยพรวันเกิด อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คำอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

ปิดความเห็น บน 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เอาไว้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของลูกน้อย